Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Stefan Kaczmarek

Baza wiedzy o szerokopasmówkach

Państwowy Instytut Badawczy zbudował System Informacyjny o Regionalnych Sieciach Szerokopasmowych. Jego główne zadania to systematyczne gromadzenie informacji o postępach w budowie sieci szerokopasmowych w różnych regionach Polski.

System Informacyjny o Regionalnych Sieciach Szerokopasmowych (sirs.itl.waw.pl, SIRS) to dedykowany system teleinformacyjny o dużych, regionalnych sieciach szerokopasmowych w Polsce. Pozwala na zbieranie danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej, technologiach, parametrach sieci i budynkach umożliwiających kolokację, a także informacji o ekonomicznych i formalnoprawnych aspektach realizowanych projektów szerokopasmowych. Liderem SIRS jest Instytut Łączności Państwowego Instytutu Badawczego, który od 2013 r. rozwija system we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w ramach środków z 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

SIRS stanowi część bazy wiedzy budowanej w ramach projektu System Informacyjny Polska Szerokopasmowa. Oba systemy wspierają administrację rządową i samorządową przy realizowaniu projektów nakierowanych na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w Polsce oraz usług społeczeństwa informacyjnego. Zbierane do SIRS dane dotyczące szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej stanowią również uzupełnienie informacji gromadzonych w ramach Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) w zakresie inwentaryzacji prowadzonej przez Prezesa UKE na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 880).

Założenia i cele

Założenia dotyczące SIRS sformułowano w połowie 2012 r. Prototypową wersję systemu (SIRS 0.1) z pierwszymi formularzami Instytut Łączności udostępnił instytucjom współpracującym między marcem a sierpniem 2013 r., natomiast jesienią 2013 r., wraz z wersją 1.0, dostarczył tzw. fiszki projektowe. Następnie, 18 grudnia 2013 r., wersja 2.x SIRS została przekazana do testów: Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Urzędowi Komunikacji Elektronicznej. Ustalono wówczas miesięczny cykl sprawozdawczy i obowiązek aktualizacji danych o projektach na piąty dzień każdego miesiąca. Obecnie dostępna wersja SIRS 2.2.60 umożliwia bieżące monitorowanie postępu prac przy realizacji 15 dużych regionalnych sieci szerokopasmowych.

Podstawowy cel SIRS to utworzenie ogólnokrajowego źródła informacji, wspierającego administrację publiczną w zarządzaniu i koordynowaniu projektami budowy sieci szkieletowych i dostępowych. Infrastruktura ta oraz zasoby informacyjne zgromadzone w ramach projektu tworzą zaplecze dla elektronicznych usług publicznych świadczonych dla obywateli i przedsiębiorców. Powstała w ten sposób baza wiedzy ma wspomagać administrację publiczną i przedsiębiorstwa (szczególnie z sektora MŚP) przy projektowaniu i budowie sieci dostępowych oraz systemów węzłowych i transmisyjnych, a także przy tworzeniu e-usług.

Dodatkowe cele związane z budową SIRS obejmują: upowszechnianie idei społeczeństwa informacyjnego, przybliżanie korzyści wynikających z usług szerokopasmowych, promowanie usług elektronicznego biznesu oraz e-administracji.

[...]

Autor pracuje jako redaktor w pismach i serwisach internetowych poświęconych technologiom teleinformatycznym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej