Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Agnieszka Malczewska

Nadchodzi kontrola

PRZEPISY | Kontrola systemów teleinformatycznych na mocy ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z 2005 roku nie była w praktyce przeprowadzana. Czy tegoroczna nowelizacja tych przepisów zmieni ten stan rzeczy?

Fot. D. Stańda

Niekwestionowana powszechność stosowania rozwiązań teleinformatycznych w ramach realizacji zadań publicznych, przy jednoczesnej potencjalnej różnorodności aplikacji komputerowych, mogłaby przyczynić się do paraliżu, a nie usprawnienia funkcjonowania elektronicznej administracji. Z tego powodu zasady jej działania zostały uporządkowane stosownymi regulacjami prawnymi. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (DzU nr 64, poz. 565), znowelizowana na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. (DzU nr 40, poz. 230) - dalej: uinf - przewiduje instrumenty prawne, których celem jest zapewnienie jednolitości, sprawności i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do wykonywania tych zadań. W zamyśle ustawodawcy przepisy te mają również zapewniać prawidłowy przebieg przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego. Instrumentami tymi na gruncie wskazanej ustawy są: badanie zgodności oprogramowania interfejsowego z rozwiązaniami określonymi przez podmioty publiczne oraz kontrola przestrzegania przepisów ustawy.

Po co i w jakim zakresie

Przedmiotem badania jest ocena poprawności wdrożenia w oprogramowaniu interfejsowym rozwiązań, które podmiot publiczny - realizujący zadania publiczne przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej do przekazywania danych w relacjach z podmiotem niebędącym organem administracji rządowej - publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej lub udostępnia w inny sposób wraz z tzw. testami akceptacyjnymi. Rozwiązania te obejmują zestawienia stosowanych w oprogramowaniu interfejsowym struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących. Celem badania jest ocena możliwości wykorzystywania danego oprogramowania interfejsowego do wykonywania zadań publicznych.

Rys. B. Brosz

Przedmiotem kontroli przewidzianej przepisami uinf jest realizacja sektorowych i ponadsektorowych projektów informatycznych oraz działanie systemów teleinformatycznych używanych do wykonania zadań publicznych albo realizacji obowiązków określonych przepisami art. 13 ust. 2 ustawy. Chodzi tu o wymienione wcześniej obowiązki publikacyjne, a także o to, by system teleinformatyczny podmiotu publicznego służący do wymiany danych z podmiotami niebędącymi organami administracji rządowej spełniał określone wymagania. Konieczne jest zagwarantowanie spełnienia minimalnych wymogów dla tego rodzaju systemów oraz ich interoperacyjności na zasadach określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności. Ważne jest ponadto, by respektowane były wymogi równego traktowania rozwiązań informatycznych.

[...]

Autorka jest adwokatem w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy z Krakowa. Specjalizuje się w dziedzinie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, własności przemysłowej, prawa reklamy, ochrony dóbr osobistych oraz prawa konkurencji. Prowadzi warsztaty i seminaria naukowe, publikuje w prasie specjalistycznej i biznesowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej