Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Lucyna Łuczak-Noworolnik

Ramy prawne i cele działania e-Sprawiedliwości

Portal e-Justice pełni funkcję uniwersalnego punktu kontaktowego stanowiącego źródło wiedzy na temat wymiaru sprawiedliwości w państwach UE. Odgrywa także fundamentalną rolę w budowaniu europejskiego społeczeństwa informacyjnego.

Rys. B. Brosz

Portal e-Justice (w Polsce zwany portalem „e-Sprawiedliwość”) dostępny pod adresem https://e-justice.europa.eu/ funkcjonuje od 16 lipca 2010 r. Powstał dzięki działaniom podejmowanym przez Radę ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w celu wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w dziedzinie prawa. Prace związane ze stworzeniem i rozwijaniem portalu e-Justice przez organy Unii Europejskiej znajdują odzwierciedlenie w oficjalnych dokumentach przyjmowanych w formie zawiadomień:

  • wieloletnim planie działania na lata 2009–2013 dotyczącym europejskiego e-prawa (nr 2009/C 75/01) z dnia 31 marca 2009 r. (DzUrz UE C nr 75, s. 1);
  • wieloletnim planie działania na lata 2014–2018 dotyczącym europejskiej e-sprawiedliwości (nr 2014/C 182/02) z dnia 14 czerwca 2014 r. (DzUrz UE C nr 182, s. 2; Plan działania na lata 2014–2018).

Jak wynika z informacji dostępnych na stronie itwa.pl/7z, portal e-Justice ma pełnić rolę „punktu kompleksowej obsługi” dostarczającego informacje na temat europejskiego wymiaru sprawiedliwości i europejskich postępowań sądowych. Głównym celem twórców serwisu było zapewnienie obywatelom Unii Europejskiej łatwego dostępu do wymiaru sprawiedliwości we wszystkich państwach członkowskich. Poza tym portal e-Justice miał przyczynić się w praktyczny sposób do usunięcia barier językowych – udostępniane są na nim informacje w 23 językach urzędowych UE oraz zestaw łączy do właściwych stron internetowych i dokumentów publikowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych państwach członkowskich. O niebagatelnej roli serwisu świadczy w szczególności Plan działania na lata 2014–2018. W punkcie 6. tego dokumentu wyraźnie wskazano, że w odniesieniu do strategii dotyczącej europejskiej e-sprawiedliwości w zakresie funkcjonowania portalu e-Justice niezbędne jest jego utrzymywanie i obsługiwanie przez Komisję zgodnie z wytycznymi Rady. Portal jest bowiem niezwykle istotnym elementem z punktu widzenia zapewniania usług z zakresu e-sprawiedliwości na szczeblu europejskim.

Przewodnik po portalu e-Justice

Serwis został zbudowany w taki sposób, aby korzystanie z niego było łatwe i nie wiązało się z koniecznością posiadania przez jego użytkowników specjalnych umiejętności z zakresu IT. Treści prezentowane na portalu zostały podzielone tematycznie z przyporządkowaniem ich do czterech grup dedykowanych różnym podmiotom, a mianowicie: obywatelom, przedsiębiorcom, przedstawicielom zawodów prawniczych oraz pracownikom wymiaru sprawiedliwości.

Informacje umieszczane na portalu, jak wynika z treści zastrzeżeń prawnych, są przygotowywane przez Komisję Europejską oraz poszczególne państwa członkowskie. Państwa te ponoszą odpowiedzialność za treści oraz łącza zawarte na swoich stronach internetowych. Prezentowane informacje powinny być w miarę możliwości na bieżąco aktualizowane, mimo to często na konkretnej podstronie portalu e-Justice znajduje się ostrzeżenie o tym, że trwają prace nad wprowadzaniem nowych treści albo strona jest w tłumaczeniu. Poza funkcją stricte informacyjną, jaką pełni portal e-Justice, niewątpliwie jego wartością dodaną są funkcje pozwalające w szczególności na: przygotowanie pism procesowych z wykorzystaniem inter­aktywnych formularzy, poszukiwanie prawnika w wybranym państwie członkowskim UE, uzyskanie praktycznych informacji na temat przeprowadzenia europejskich postępowań sądowych i ustalenie właściwego sądu, do którego należy złożyć pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.

[...]

Autorka jest radcą prawnym, doktorantem na WPiA UAM w Poznaniu w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, wieloletnim pracownikiem Instytutu Logistyki i Magazynowania, prowadzi własną kancelarię.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej