Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Anna Worsztynowicz

Elektroniczna rewolucja na drogach wojewódzkich

1700 kilometrów dróg na Kujawach i Pomorzu jest zarządzanych nowym systemem ewidencji. Pliki komputerowe zajęły miejsce książek dróg, obserwacje newralgicznych punktów ułatwiają kamery i stacje meteorologiczne, a sprzęt zimowego utrzymania ma elektroniczne czujniki i GPS.

Na drogach wojewódzkich w woj. kujawsko-pomorskim zostało zainstalowanych ponad 40 kamer. Fot. ZDW w Bydgoszczy

To nie pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, ale dotąd nigdzie nie wprowadzono tak rozległych zmian w zarządzaniu drogami. Na nowo powstałych serwerach dostępne są wszystkie informacje o: stanie prawnym dróg wojewódzkich, aktualnych zajęciach pasa drogowego, objazdach, stanie nawierzchni, stanie obiektów mostowych, bieżących pracach utrzymaniowych, organizacji ruchu, modernizacjach i remontach. Drogomistrzowie, gdy tylko zauważą usterkę lub zagrożenie, wprowadzą je do systemu za pomocą mobilnych urządzeń do pracy w terenie. W przyszłości dzięki interaktywnym mapom także kierowcy będą informowani o stanie nawierzchni, wypadkach wpływających na przejezdność drogi oraz innych zagrożeniach (rozlanym oleju, uszkodzonej nawierzchni itp.).

Droga do realizacji

W pierwszej kolejności opracowany został program funkcjonalno-użytkowy systemu ewidencji Był on wzorowany na rozwiązaniach Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Krakowie, ale został także mocno rozbudowany. Pierwszy etap prac zrealizowano w latach 2012–2013. Był on wyjątkowo ważny ze względu na określenie wymagań i celów, jakie spełniać miała aplikacja. Następnie, na początku 2014 r., rozpoczęto procedurę przetargową. Przy pierwszym przetargu oferty firm przekraczały kwotę przeznaczoną na zamówienie. Podczas powtórzonej procedury udało się wyłonić wykonawcę – konsorcjum firm Geopolis i MCX Telecom. Cały projekt kosztował 10,1 mln zł (85% kosztów sfinansowano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

W pierwszej kolejności powstał projekt wykonawczy. Następnie wykonawcy dostarczali niezbędne oprogramowanie oraz ewidencjonowali sieć drogową (tworzyli pomiary, zdjęcia i dokumentację). Równocześnie trwały szkolenia pracowników. Na ostatnim etapie nastąpił montaż: kamer, tablic zmiennej treści i stacji meteo. Gotowym produktem ZDW w Bydgoszczy dysponował wiosną 2015 r. Wtedy też ruszyły kolejne szkolenia dla pracowników i zaczęło się wprowadzanie dodatkowych danych do systemu.

Od ogółu do szczegółu

Twórcom przedsięwzięcia, odpowiedzialnym za prowadzenie elektronicznej ewidencji dróg, zależało przede wszystkim na usprawnieniu zarządzania komunikacją w województwie kujawsko-pomorskim poprzez wdrożenie systemów teleinformatycznych wykorzystujących najnowsze technologie pozyskiwania, przetwarzania i przesyłania danych. Cel był bardzo precyzyjnie określony: zapewnienie mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz użytkownikom dróg wojewódzkich lepszej dostępności do informacji w zakresie infrastruktury drogowej oraz warunków ruchowych (komunikacyjnych). Osiągnięcie celu bezpośredniego wymagało realizacji kilku celów szczegółowych. Najważniejsze z nich to:


  • zapewnienie dostępu do informacji o infrastrukturze drogowej wykorzystywanej w codziennych procesach związanych z zarządzaniem drogami wojewódzkimi;
  • zwiększenie efektywności usług świadczonych przez ZDW poprzez wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania infrastrukturą drogową;
  • zapewnienie ZDW redukcji kosztów funkcjonowania poprzez wdrożenie elektronicznych metod komunikacji oraz zapewnienie dostępu i przepływu informacji pomiędzy jego jednostkami;
  • zapewnienie racjonalnego gospodarowania funduszami publicznymi poprzez wdrożenie procesowego systemu zarządzania utrzymaniem bieżącym, remontami i inwestycjami, z uwzględnieniem integracji systemu rejestracji awarii i usterek oraz gwarancji;
  • zwiększenie efektywności prac terenowych poprzez wdrożenie mobilnego systemu pozyskiwania i przesyłania danych;
  • zwiększenie efektywności pracy poprzez wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie w ujęciu procesowym, gwarantującym jednolitość i spójność procedur w ZDW i podległych mu Rejonach Dróg Wojewódzkich (RDW);

[...]

Autorka jest dziennikarką i pracownikiem samorządowym województwa dolnośląskiego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej