Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Katarzyna Ciesielska

Szybszy internet z samorządowych hotspotów

W grudniu 2018 r. wejdą w życie przepisy znowelizowanej Megaustawy. Przewidziane w niej zmiany mają na celu zapewnienie obywatelom bezpłatnego oraz funkcjonalnego dostępu do internetu jedynie w miejscach publicznych.

Świadczenie bezpłatnego dostępu do internetu w Polsce przez lokalne samorządy od 2010 r. regulowane jest przez Prezesa UKE na podstawie tzw. Megaustawy, czyli ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2062). Przepisy te umożliwiają oferowanie przez jst – w ramach zadań własnych – bezpłatnego dostępu do internetu, z zastrzeżeniem, że działalność jst w tym zakresie nie może naruszać konkurencji na lokalnym rynku i sprzyjać inwestowaniu w infrastrukturę telekomunikacyjną przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Dostęp w dużej mierze skierowany jest do osób wykluczonych cyfrowo lub korzystających okazjonalnie z dostępu do Sieci w miejscach publicznych. Nowelizacja Mega­ustawy dotycząca świadczenia przez jst bezpłatnej usługi dostępu do internetu została przewidziana w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Praktyka Prezesa UKE w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących wydawania zgód na świadczenie przez samorządy bezpłatnej usługi dostępu do internetu oraz unijna inicjatywa WiFi4EU (dotycząca rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 131/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych) skłoniła Prezesa UKE do zaproponowania, a następnie wprowadzenia zmian w Megaustawie. Zmiany te zostały włączone do pakietu paperless, który dotyczył szeregu zagadnień z dziedziny prawa telekomunikacyjnego. Uzasadnieniem zmian była m.in. analiza lokalnych rynków telekomunikacyjnych, z której wynikło, że nie ma usług komercyjnych (zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych) o prędkości poniżej 1 Mbit/s. Świadczone są natomiast usługi o dużo wyższych przepływnościach (według danych UKE ponad połowa użytkowników korzystała z przepływności wyższych niż 10 Mbit/s, a 14% użytkowników z usług o przepływności wyższej niż 100 Mbit/s). Należało zatem dostosować regulacje dotyczące bezpłatnego internetu tak, aby umożliwić użytkownikom końcowym czerpanie korzyści płynących z dostępu do szybkich łączy, takich jak np. posługiwanie się lokalnymi usługami cyfrowymi (e-administracja, e-zdrowie itp.), które nabierają coraz większego znaczenia w codziennym życiu. Dzięki wspieraniu integracji z istniejącymi usługami publicznymi świadczone przez jst usługi dostępu do Sieci o wysokiej przepustowości mogą zwiększyć zainteresowanie obywateli usługami szerokopasmowego internetu i tym samym przyczynić się zarówno do wykorzystywania usług szerokopasmowych, jak i do rozwoju infrastruktury publicznej.

Inicjatywa WiFi4EU

W ramach dofinansowania unijnego z programu WiFi4EU gminom oferowany jest bon o wartości 15 tys. euro. Te pieniądze mają być wydawane na instalację hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej, w tym w bibliotekach, muzeach, parkach czy na placach. Jak zapowiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, inicjatywa WiFi4EU ma służyć temu, aby do 2020 r. każda wieś i każde miasto w Europie oferowały bezpłatny dostęp do internetu w pobliżu głównych skupisk życia publicznego. Gminy, które złożą wniosek, mogą wykorzystać otrzymane bony na zakup i instalację sprzętu Wi-Fi (punktów dostępu do bezprzewodowego internetu) w wybranych przez siebie ośrodkach lokalnego życia publicznego. Koszty utrzymania sieci będą pokrywane przez gminy.

Niezwykle istotnym aspektem jest zapewnienie przez samorządy dostępu do Sieci o wysokich parametrach w typowych miejscach publicznych (dworce, place, parki, rynki itd.) dla wszystkich osób przebywających w zasięgu usługi. Jak zauważa Komisja Europejska, świadczenie tego typu usług przez jst nie powinno być związane z obowiązkiem uzyskania jakiegokolwiek zezwolenia od organu regulacyjnego (w przypadku Polski – „zgody” wydawanej w formie decyzji administracyjnej). 

Główne założenia

Zmiana Megaustawy spowoduje rezygnację z wydawania, w formie decyzji, zgód na świadczenie przez jst usługi dostępu do internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa. W akcie normatywnym rangi rozporządzenia zostanie też ustalona minimalna prędkość transmisji danych usługi świadczonej przez publicznie dostępne punkty dostępu do internetu. Ponadto nowelizacja zakłada rozszerzenie obowiązku informacyjnego dotyczącego prowadzonej działalności, którą jst przekazuje Prezesowi UKE. Zgodnie z nową regulacją jst zobowiązane będą dodatkowo do wskazania lokalizacji hotspotu oraz obszaru, na którym będzie ona świadczona. Projekt przewiduje również obowiązek aktualizacji tych danych.

[...]

Autorka z administracją państwową i branżą telekomunikacyjną jest związana od roku 2001. Pracowała m.in. w Ministerstwie Łączności i Ministerstwie Infrastruktury. Od 2006 r. pracuje w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, aktualnie jako główny specjalista w Wydziale Projektów Szerokopasmowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej