Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Magdalena Sawicka

Jak będzie wyglądał system EZD RP

System teleinformatyczny EZD RP to nowoczesne i uniwersalne narzędzie do elektronicznego zarządzania dokumentacją. We wrześniu br. grupa kontrolna rozpoczęła testy jego prototypowej wersji, sprawdzając działanie głównych funkcji systemu w praktyce.

Widok otwartych zadań

System EZD RP jest budowany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK) w Partnerstwie z Wojewodą Podlaskim na zlecenie i pod nadzorem Ministerstwa Cyfryzacji. System – będący jednolitym narzędziem do zarządzania dokumentacją elektroniczną w polskiej administracji – został ujęty w Planie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa jako jeden z filarów sprawnego państwa. System powstaje w ramach projektu „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”, realizowanego w ramach Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ścieżce pozakonkursowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (itwa.pl/hd).

Pierwsza odsłona

Prace programistyczne nad systemem rozpoczęte zostały w kwietniu 2019 r. zgodnie z harmonogramem projektu. W ciągu kilku miesięcy oddział NASK w Białymstoku, w którym realizowany jest projekt, przygotował pierwszą wersję prototypu EZD RP. Pod koniec września 2019 r. prototyp poddano testom, które przeprowadziła grupa kontrolna składająca się z 50 przyszłych użytkowników systemu. W testach udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz NASK. Obejmowały one weryfikację poprawności działania prototypu, w którym zostało zaimplementowanych 40 podstawowych funkcjonalności. Testy były wykonywane w kolejności wskazanej w scenariuszach tak, aby przypadki, w których wskazano warunek początkowy, mogły zostać poprawnie uruchomione. Dla każdego przypadku testowego wskazano oczekiwany rezultat.

Pozytywne wyniki testów potwierdziły zarówno zaimplementowanie w pierwszej wersji prototypu przewidzianych funkcjonalności systemu, zatwierdzonych w ramach kamienia milowego „Zamknięta lista funkcjonalności systemu EZD RP”, jak również ich poprawne działanie. Prototyp uwzględnia część funkcjonalności sześciu podmodułów systemu, umożliwiających m.in. zaewidencjonowanie przesyłki wpływającej, dekretację przesyłki wraz ze wskazaniem dyspozycji i określeniem terminu załatwienia, zarejestrowanie sprawy, kompletowanie i zarządzanie aktami sprawy, jak również rejestrację korespondencji wychodzącej oraz obsługę zastępstw.

[...]

Autorka jest kierownikiem oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za rozwój jednolitego systemu EZD PUW w administracji publicznej RP. Od czerwca 2018 r. pełni równolegle funkcję zastępcy dyrektora oddziału Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Białymstoku, w którym realizowany jest projekt EZD RP.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej