Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Łukasz Stroiński, Bartosz Nakielski, Marcin Fijałkowski

Listy zza granicy

WERYFIKACJA W UE | Spójność rynku usług informatycznych jest częścią unijnej polityki. Dlatego podpis elektroniczny wydany w dowolnym kraju UE powinien być uznawany we wszystkich państwach członkowskich.

Fot. D. Stańda

Stopniowe rozpowszechnianie się podpisu elektronicznego na terenie Unii Europejskiej powoduje, że kwestia wzajemnego akceptowania podpisów pochodzących z różnych krajów nabiera istotnego znaczenia. Dyrektywa 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisu elektronicznego (dalej: dyrektywa) posługuje się pojęciem certyfikatu kwalifikowanego bez względu na kraj jego wystawienia. Wyjątek stanowią przepisy dotyczące uznawania certyfikatów z tzw. krajów trzecich, czyli spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z powyższym art. 5.1 dyrektywy regulujący zrównanie w skutkach podpisu elektronicznego z podpisem własnoręcznym obliguje państwa członkowskie do akceptowania podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym wystawionym w dowolnym kraju UE i EOG.

Trudne do zweryfikowania

Aby akceptować podpis elektroniczny w obrocie prawnym, trzeba umieć go zweryfikować. Okazuje się jednak, że taka weryfikacja jest bardzo trudna i pracochłonna (a czasem nawet praktycznie niemożliwa!). W chwili obecnej w Europie funkcjonuje około stu centrów certyfikacji wydających certyfikaty kwalifikowane (w Polsce jest ich pięć). O ile dyrektywa nakazuje państwom członkowskim publikowanie informacji o działających na ich terenie centrach wydających certyfikaty kwalifikowane, to nie precyzuje, w jaki sposób ta publikacja ma się odbywać.

[...]

Łukasz Stroiński jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej na kierunku sieci komputerowe. Pracuje w Instytucie Maszyn Matematycznych w Laboratorium Podpisu Elektronicznego na stanowisku specjalisty.

Bartosz Nakielski jest absolwentem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Wydziale Zarządzania Kluczami Kryptograficznymi w NBP.

Marcin Fijałkowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Radca Ministra w Departamencie Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Gospodarki.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej