Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Mateusz Kamiński

Wrażliwi na dane osobowe

OCHRONA DANYCH | Konieczność przetwarzania danych wrażliwych może być w praktyce bardzo kłopotliwa, zwłaszcza gdy obsługą systemów je przetwarzających zajmują się nie tylko pracownicy urzędu, ale i osoby świadczące usługi na zasadach outsourcingu.

Rys. B. Brosz

W prawie każdej większej instytucji są przetwarzane osobowe dane wrażliwe, mimo że są to takie informacje, które prawo zezwala przetwarzać tylko wyjątkowo. Nie każdy podmiot jest do tego uprawniony, a te którym pozwalają na to przepisy, mogą to czynić tylko w ściśle określonych celach.

Mimo iż prawo do przetwarzania danych wrażliwych ma charakter wyjątkowy, to liczba podmiotów publicznych, które muszą z niego korzystać, jest bardzo duża. Bowiem niemal w każdym urzędzie przetwarzane są dane wrażliwe w związku z zatrudnieniem. Są też i takie instytucje, w których przetwarza się dane wrażliwe interesantów. Do tej grupy należą przede wszystkim placówki pomocy społecznej i urzędy pracy.

Konieczność gromadzenia i przechowywania danych wrażliwych może być w praktyce bardzo kłopotliwa. Jest to szczególnie widoczne obecnie, gdy informacje przetwarza się w systemach informatycznych, których obsługą zajmują się nie tylko pracownicy urzędu, ale i osoby zatrudnione przez podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zasadach outsourcingu.

Generalnie, ale nie bezwzględnie

W prawie polskim obowiązuje generalny zakaz przetwarzania danych wrażliwych. Zgodnie z artykułem 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (zwanej dalej uodo) "Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym." Przepis ten jednocześnie definiuje pojęcie danych wrażliwych. Zanim jednak przystąpimy do analizowania przypadków gromadzenia takich informacji w urzędzie, trzeba jeszcze raz podkreślić, iż wskazany zakaz ich przetwarzania nie jest bezwzględny.

Sytuacje, w których działanie to jest możliwe, przedstawiamy w ramce: "Kiedy przetwarzanie danych wrażliwych jest dopuszczalne". Oczywiście, nie wszystkie wyjątki od zakazu przetwarzania tego rodzaju danych znajdują zastosowanie w działalności urzędów. Tylko zaś niektóre wymienione w przepisach przypadki mają istotne znaczenie praktyczne w wypadku gromadzenia informacji w systemach informatycznych. Z tego powodu omówimy najbardziej istotne z perspektywy administracji publicznej wyjątki od zakazu przetwarzania danych wrażliwych.

W związku z zatrudnieniem

Najczęściej dane wrażliwe są przetwarzane w urzędzie w związku z zatrudnieniem pracowników. Wtedy bowiem są gromadzone dane o stanie zdrowia. Niestety, nie zawsze osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych mają świadomość tego, że wśród informacji kadrowych znajdują się dane wrażliwe. Tymczasem tego rodzaju informacje ma każdy pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że osoba chora lub upośledzona ma nie tylko prawo do tego, aby szczególnie chronione były dane o chorobach, na które cierpi, lub rodzaju upośledzenia. Ochronie podlega już nawet sama informacja o tym, czy ktoś cieszy się dobrym zdrowiem, czy też nie.

[...]

Autor jest prawnikiem. Zajmuje się prawnymi aspektami informatyzacji publicznej i ochrony zdrowia. Jest współautorem komentarza do ustawy o podpisie elektronicznym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej