Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2019-04-08, MMB

Elektronizacja postępowania sądowoadministracyjnego

5 marca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Cyfryzacji.

Regulacja uzupełnia i doprecyzowuje ustawę z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznie oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła elektronizację postępowania sądowoadministracyjnego. Obecnie trwają prace nad systemem teleinformatycznym, który będzie wykorzystywany przez wszystkie sądy administracyjne w Polsce. System umożliwi stronom i uczestnikom postępowania m.in. korzystanie z elektronicznej komunikacji z sądem. Sądom zaś zapewni możliwość prowadzenia akt w postaci elektronicznej oraz pozwoli na optymalizację efektywności pracy sędziów i pracowników sądów. W projekcie określono formę, w jakiej dokumenty sądowe mogą być utrwalane w przypadkach akt sprawy prowadzonej w postaci elektronicznej. Doprecyzowano przepisy dotyczące doręczeń, w tym elektronicznych. Wprowadzane zmiany mają zapobiec wydłużeniu czasu trwania postępowania. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 31 maja 2019 r.