Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2019-07-22, MMB

Elektroniczna baza danych o produktach i gospodarowaniu odpadami

13 czerwca 2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Nowela doprecyzowuje przepisy dotyczące elektronicznej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

W ustawie zagwarantowano, że zawiadomienie marszałka województwa o aktywacji konta w rejestrze oraz o nadanym loginie i haśle do systemu odbywa się drogą elektroniczną; doprecyzowano, że od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie; wprowadzono możliwość elektronicznego przekazywania przez BDO dokumentów potwierdzających zbieranie, odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych, odpadów powstałych z olejów smarowych i opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów. Przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia.